PRAVILA PRIVATNOSTI

HIDRO-RAD d.o.o. obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.hidro-rad.hr u skladu s važećim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka. Poštujući privatnost, osobni podaci se obrađuju zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno suglasnostima za obradu.

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ , te nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Informacija o obradi osobnih podataka

Ovom Informacijom HIDRO-RAD d.o.o. pruža informacije o voditelju obrade, kategorijama osobnih podataka koje obrađuje, u koje svrhe ih obrađuje i na kojem pravnom temelju, tko ima pristup podacima, o razdoblju pohrane te koja prava imate u odnosu na obradu osobnih podataka.

 1. Podaci o voditelju obrade

  HIDRO-RAD d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 55, 21 250 Šestanovac, OIB: 57008666944 smatra se voditeljem obrade Vaših osobnih podataka.
 1.  Kategorije osobnih podataka koji se prikupljaju, svrha obrade i pravna osnova obrade, razdoblje pohrane:

  – KANDIDATI ZA ZAPOŠLJAVANJE

  HIDRO-RAD d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke prilikom provođenja procesa zapošljavanja, a koje je primilo izravno od Vas putem obrazca za zapošljavanje, prijave za zapošljavanje na otvoreni natječaj osobno i/ili putem email-a i/ili putem alternativnih kanala (primjerice portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta).
  To uključuje, ali se ne ograničava na sljedeće osobne podatke kandidata:

  • Identifikacijski i kontakt podaci: ime i prezime, datum rođenja, broj mobitela, e-mail, adresa 
  • Podaci o obrazovanju i radnom iskustvu: podaci iz životopisa, potvrda o stručnoj spremi, dokument kojim se dokazuje radni staž, preporuke bivših poslodavaca ili trećih osoba
  • Ostali podaci koje navedete u obrazcu za zapošljavanje i životopisu i ostaloj popratnoj dokumentaciji
  • Osobni podaci povezani s aktivnostima pri zapošljavanju: sažetak Vašeg razgovora za posao.

  HIDRO-RAD d.o.o. načelno ne prikuplja posebne kategorije osobnih podataka kandidata, ali moguće je da kandidat u prijavi za posao tijekom otvorenog natječaja i/ili samoinicijativnoj prijavi za posao dostavi podatak o zdravstvenom i/ili socijalnom statusu.

  Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u sljedeće svrhe:

  • Radi provedbe selekcijskog postupka na temelju raspisanog natječaja i/ili primitka samoinicijativne prijave za posao radi zapošljavanja u HIDRO-RAD d.o.o.

  Vaše osobne podatke HIDRO-RAD d.o.o. obrađuje radi provjere i utvrđivanja kvalifikacija za zapošljavanje, evaluacije kandidata te komuniciranje s kandidatima u tijeku procesa zapošljavanja. U slučaju kada osobne podatke obrađujemo na temelju samoinicijativne prijave za posao, HIDRO-RAD d.o.o. obrađuje podatke na temelju Vaše privole, a osobne podatke dostavljene slanjem obrazca za zapošljavanje obrađujemo kako bismo poduzeli radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.

  • Stvaranje baze kandidata i/ili kontaktiranje kandidata za potencijalno buduće zaposlenje kandidata u HIDRO-RAD d.o.o.

  HIDRO-RAD d.o.o. može od kandidata tražiti privolu za obradu osobnih podataka (primjerice u svrhu obrade osobnih podataka nakon proteka natječaja radi čuvanja podataka kandidata u bazi podataka HIDRO-RAD d.o.o.) u kojem slučaju se takva obrada temelji na privoli kandidata.

  Privolu možete povući u svakom trenutku što ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

  Ako je kandidat u životopisu ili samoinicijativnoj prijavi za posao dostavio podatke koji se odnose na zdravstveni i/ili socijalni status, pravna osnova za obradu tih podataka je kandidatovo objavljivanje tih podataka.

  – ZAPOSLENICI

  HIDRO-RAD d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke zaposlenika, kao i drugih osoba koje obavljaju poslove bez zasnivanja radnog odnosa (ugovor o djelu i slično).

  To uključuje, ali se ne ograničava na sljedeće osobne podatke:

  • Identifikacijski i kontakt podaci: ime i prezime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, broj mobitela, e-mail, adresa prebivališta odnosno boravišta.
  • Podaci o stručnom obrazovanju i radnom iskustvu: podaci iz životopisa, potvrda o stručnoj spremi, dokument kojim se dokazuje radni staž, preporuke bivših poslodavaca ili trećih osoba, posebni ispiti.
  • Podaci vezani uz radni odnos: evidencija o radnom vremenu, podaci o radnom stažu, o mirovinskom osiguranju, o zdravstvenom osiguranju, o uzdržavanim članovima obitelji, datum početka rada, mjesto rada, podaci o prisutnosti/odsutnosti s posla i slično.
  • Ostali podaci: vještine i osobni interesi, vozačka dozvola, sažetak Vašeg razgovora za posao te ostali podaci dostavljeni tijekom usmene i pisane komunikacije.

  Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju u sljedeće svrhe: u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora o radu ili ugovora o djelu, radi poštivanja propisa od strane HIDRO-RAD d.o.o. (primjerice vođenje evidencija) te u svrhu legitimnih interesa HIDRO-RAD d.o.o.  (ostvarivanje i obrana pravnih zahtjeva i dr.)

  Iznimno, radi ostvarenja raznih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, HIDRO-RAD d.o.o. može prikupljati pojedine posebne kategorije osobnih podataka kao što su zdravstveni podaci (npr. podaci o profesionalnoj bolesti, ozljedi na radu, profesionalnoj nesposobnost za rad), podatak o mirovinskom stažu od početka rada kod poslodavca, podatak o trudnoći i slično.

  – POSLOVNI SURADNICI

  HIDRO-RAD d.o.o. obrađuje podatke poslovnih partnera kao i potencijalnih partnera ako posluju s nama ili ako na drugi način komuniciraju i/ili ostvaruju ili će ostvarivati poslovnu suradnju s HIDRO-RAD d.o.o..

  To uključuje, ali se ne ograničava na sljedeće osobne podatke:

  • Identifikacijski i kontakt podaci: ime i prezime, broj mobitela, e-mail, adresa, broj računa i ostali povezani podaci za plaćanje u okviru poslovne suradnje, kontakt fizičke osobe u pravnoj osobi te drugi podaci koje je partner dostavio HIDRO-RAD d.o.o..

  Podaci se prvenstveno obrađuju jer su nužni za sklapanje i izvršenje ugovora, odnosno primanje usluga (primjerice: radi komunikacije, izdavanje računa), radi poštivanja propisa od strane HIDRO-RAD d.o.o.  (primjerice: ispunjavanje obveza temeljem poreznih propisa) te radi zadovoljenja legitimnih interesa (ostvarivanje i obrana pravnih zahtjeva – npr. naplata potraživanja).

  – KUPCI

  HIDRO-RAD d.o.o. prikuplja i obrađuje primarno sljedeće kategorije osobnih podataka kupaca:

  • Identifikacijski i kontakt podaci: ime i prezime, broj mobitela, e-mail, adresa, podaci o kupljenom proizvodu, broj računa i ostali povezani podaci za vršenje plaćanja vezano za kupovinu, kontakt fizičke osobe u pravnoj osobi kupca.

  HIDRO-RAD d.o.o. obrađuje osobne podatke koje je primilo izravno do Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, radi poštivanja propisa od strane HIDRO-RAD d.o.o. (primjerice: izdavanje računa), ali i radi zadovoljenja legitimnih interesa (primjerice: odgovaranje na upite i reklamacije, ostvarivanje i obrana pravnih zahtjeva (npr. naplata potraživanja) te vođenja sudskih postupaka.

 1. Kategorije primatelja

  Pristup Vašim osobnim podacima imaju zaposlenici HIDRO-RAD d.o.o. koji zbog prirode posla imaju pristup osobnim podacima, primjerice zaposlenici u poslovnoj jedinici zaduženoj za financije, računovodstvo, korporativne komunikacije i upravljanje ljudskim potencijalima. Zaposlenici HIDRO-RAD d.o.o. koji su ovlašteni za pristup ili drugi način obrade Vaših osobnih podataka dužni su čuvati povjerljivost osobnih podataka.

HIDRO-RAD d.o.o. može dostaviti podatke drugim osobama/tijelima u slučaju ako bi za HIDRO-RAD d.o.o. takva obveza nastupila temeljem propisa i/ili zahtjeva nadležnog tijela za dostavom podataka, u skladu sa ovlastima koja ta tijela imaju temeljem propisa.

Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni našim ugovornim izvršiteljima obrade koji obrađuju osobne podatke u naše ime, a koji imaju pristup tim podacima samo u mjeri potrebnoj za uredno ispunjavanje naših obveza te isključivo radi ispunjenja iznad navedenih svrha (primjerice pružatelji IT usluga).

Osobni podaci ne iznose se u države izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

 1. Razdoblje pohrane

Osobne podatke kandidata HIDRO-RAD d.o.o.  čuva u razdoblju koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su ti podaci prikupljeni.

Osobne podatke kandidata s kojima nije zasnovan radni odnos izbrisat ćemo u roku od 6 mjeseci od završetka natječaja ili datuma kada je kandidat obaviješten o rezultatima natječaja. Uz privolu kandidata, HIDRO-RAD d.o.o. čuva osobne podatke do povlačenja Vaše privole. Ako bi kandidatu bilo ponuđeno i kandidat prihvati zaposlenje u Društvu, podaci se nastavljaju voditi kao podaci o zaposleniku.

Osobne podatke možemo zadržati duže vrijeme kada su duža razdoblja zadržavanja uređena zakonom ili propisom i kako bismo utvrdili, ostvarili ili branili svoja zakonska prava.

 1. Vaša prava

U okviru zaštite osobnih podataka imate sljedeća prava:

a) pravo na pristup svojim osobnim podacima
b) pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka
c) pravo na brisanje osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza
d) pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
e) pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka
f) pravo podnošenja pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

HIDRO-RAD d.o.o. će poduzeti sve mjere kako bi omogućilo ispitanicima ostvarenje gore navedenih prava, no u određenim slučajevima ostvarivanje tih prava može biti ograničeno ili isključeno.

Vezano uz ostvarenje navedenih prava možete nas kontaktirati slanjem upita na e-adresu: office@hidro-rad.hr

 

type your search